NATA Group Image

(From Left) : Vijaya Moturu, Krithika Kilaru, Prasuna Reddy, Sreedevi Thenepalli, Shanti Devarakonda, Jyothi Nemani, Kalyani Kothamasu, Malathi Kethireddy

nata convention 2016

Sreedevi Thenepalli

Chair
nata convention 2016

Vijaya Moturu

Co-Chair
nata convention 2016

Shanti Devarakonda

Co-Chair
nata convention 2016

Prasuna Reddy

Co-Chair
Reception

Jyothi Nemani

member
Reception

Kalyani Kothamasu

member
Reception

Malathi Kethireddy

member

Krithika Kilaru

Member
Sreenivasulu Reddy Somavarapu

Sreenivasulu Reddy Somavarapu

Advisor
Ravi Kandimalla

Ravi Kandimalla

Advisor